ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили