ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ

ЖИВОТ

2019 / 2020г.

   І. Цел на програмата: Привличане на родителите към училищния живот, засилване на ролята на родителите при подготовката и участието на техните деца в училище.

   ІІ. Дейности за реализиране на програмата:

1.Учредяване на Родителски клуб в ОУ „Св. Климент Охридски“;

срок: м.октомври ,2019г.

отг.: директорът на училището

2. Ангажиране на Родителския  клуб при решаване на проблеми по  привличането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
 срок: постоянен

отг.: директорът на училището

3. Провеждане на ежемесечни родителски срещи, по график утвърден от Директора – : На първата родителска среща за учебната година класният ръководител  предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището, и консултациите на родители и ученици
срок: 21. 09. 2019 г.

отг.: кл.ръководители

4. Сформиране на родителски клубове по класове  .

  срок: м. Ноември ,2019г.       

отг.: кл.ръководители , директорът

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. Присъствие на родителите на училищни мероприятия и тържества.
срок: постоянен

отг.: кл. ръководители

6. Привличане на НПО за работа с родителите;

срок: при необходимост

отг.: Ж.Нешкова

            7.Включване на родителите в празници,тържества и проекти;

срок: по Годишния план

отг.: кл. ръководители, директорът

8. Изготвяне на анкетни карти за  родителите относно училищни проблеми.  
срок: постоянен

отг.: кл. ръководители

9. Изготвяне на табла за информация на родителите.
срок: постоянен 

отг. кл. ръководители, ПС

10.Организиране на лектории, кръгли маси, обучения с родители;

срок: постоянен 

отг. Ж.Нешкова

11. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
срок: 30.09.2019 г.

отг.: кл. ръководители

12.Мотивиране и стимулиране на родители-„Почетен родител”;

срок: края на учебната година

отг.: кл.ръководител, директорът

13.Изнесени родителски срещи-„Училището отива при родителя”;

 срок: м. ноември, 2019 – март, 2020г.

отг.:  кл.ръководители, директорът

14.Училище за родители-„Ромски училищен наставник”;

 срок: м. декември,2019г.

отг.:   директорът

15.Работилницата на майстор Сръчко-родители демонстрират умения

 срок: през годината

отг.: кл.ръководители

16. Информиране на родителите за повишаване на педагогическата им култура, която да насърчава по-доброто поведение в училище.           

срок: постоянен

отг.: кл. ръководители

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили