УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ 2019 – 2020г.

Настоящата стратегия е приета на заседание на Методическото обединение  на класните ръководители

ПРОБЛЕМИТЕ

•Слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;

•Липсата на адекватна комуникация с тях;

•Липсата на училищна стратегия за работа с родителите на децата с асоциално поведение и превенция на отпадането;

•Липсата на доверие към училищната институция;

•Академичният стил на учебните програми и големият обем на информация в урочните единици;

•Липсата на подкрепяща среда около училището;

•Социално- икономически причини;

•Липса на самочувствие и мотивация за работа у  учителите.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА

 • – повишаване на ефективността от дейността на педагогическия състав за намаляване на отпадането на учениците от училище;
 • – ангажиране на родителите в кариерното ориентиране на тяхното дете  – ключов елемент в подхода за превенция на ранното отпадане на децата от училище;
 • – завършване на степен на образование от ученици, застрашени от отпадане в училище.

Обща цел – Обхват и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес

Конкретни цели:

 • І. Намаляване броя на отпадащите ученици
 • ІІ. Изграждане на външна подкрепяща среда за превенция на отпадането (подобряване на взаимоотношенията с институциите и родителите)
 •  

Мерки и дейности за преодоляване

отпадането на учениците

1. Работа на класните ръководители за превенция на отпадането на учениците от училище  – план на класния ръководител и дейности /проведени разговори по темата за превенция на ранното отпадане на учениците от училище/.

 • Проверка на дневниците на паралелките, за системна регистрация на отсъствията и оценките на учениците, както и вписването им в ученическите книжки.
 • Теми за превенция на отпадането на учениците от училище в плановете на класните ръководители – за всички паралелки, с цел засилване на грижата в училище за учениците в риск от отпадане.
 •  Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители, със застрашените от отпадане ученици /включително по инициатива на родителите/, с оглед приобщаването им към училищния живот.
 •  Дейности по осъществяване на гражданско и здравно образование в часа на класа чрез беседи, срещи, интерактивни подходи и др.

2. Проведени родителски срещи и индивидуални работни срещи с родителите на ученици, застрашени от отпадане.

3.Организиране от училището на периодични лекции за родителите , с цел превенция на ранно отпадане на децата от училище.

4. Посещение на класните ръководители в домовете  и провеждане на разговор на учителите и възпитателите с родителите на учениците, които са застрашени от отпадане.

5. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

6. Индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане.

7. Екипна работа на учителите и възпитателите по класове.

8. Картотекиране на ученици в риск като превенция за задържането

         им в училище, чрез попълване на индивидуална карта за оценка на ученик в риск, като индикация за застрашен от отпадане ученик са : повече от 15 неизвинени отсъствия, бягства от часове, асоциално поведение, липса на семейна подкрепа или наличие на проблеми в семейството, които могат да доведат до отпадане на ученика от училище.  

     9. Провеждане на тематичен педагогически съвет за споделяне на “добри” педагогически практики и обмен на образователни техники.

     10. Организиране и координиране на здравословна и безопасна училищна среда чрез взаимодействие с други институции в училищната система и извън нея, с оглед превенция на отпадането на ученици от училище – СКЦ, ОЗД, КСУДС, МКБППМН, РЗИ и др.

     11.   Активизиране на ученическото самоуправление.

     12. Включване на учениците в проекти на училището, както за допълнително обучение, така и за подобряване на материалната база чрез лично участие.

     13. Дейности в училище, свързани с обгрижването на учениците – осигуряване на закуски, плодове, обедно хранене, учебници, осигурен превоз и др.

     14. Обучаване на учителите в мотивационни умения – квалификация на учителите във връзка с темата за превенция на отпадането на учениците от училище.

     15. Осъществена контролна дейност на директора, във връзка с дейностите за  намаляване на отпадането на учениците от училище. 

     16.Социализиране на децата от различни етнически групи, приобщаването им към училищния живот, включително с помощта на социални партньори и посредници.

     17. Осигуряване условия за ресурсно подпомагане на учениците със СОП;

     18. Ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия;

     19. Организиране на извънучилищни дейности и извънкласни клубове по интереси, увеличаване на училищните прояви – спортни турнири, празници и др.;

     20. Осигуряване на достъп до спортната база на училището, до компютърните кабинети и библиотеката;

     21. Включване на родителите в училищни мероприятия.

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

             Начален етап:

 • Идентифициране на деца в риск от отпадане
 • Осигуряване на възможности за индивидуална изява на децата
 • Интеркултурно обучение

         ( родители + учители)

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

               Прогимназиален етап:

 • Гражданско образование с приоритет на здравно образование и професионално ориентиране
 • Ученическо самоуправление
 • Индивидуална работа с деца в риск (часовете за консултации)
 • Осигуряване на безплатни учебници

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО

     СТЪПКИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ

     1. Доклад на класния ръководител.

     2. Писмо до родител/ настойник.

     3. Писмо до кмета на общината.

     4. Писмо до отдел „Закрила на детето”.

     5. Ежемесечна поименна информация до Дирекция „Социално подпомагане” за ученици, допуснали над 5 неизвинени отсъствия.

     6. Информация/ Сигнал до отдел „Детска педагогическа стая”.

     7. Насочване на деца и родители към Центровете за социална подкрепа.

Авангардни идеи

 • Стипендии за деца, които участват в процеса на превенция на отпадане (деца-обучават- деца)

ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

Закон за народната просвета:

 • Чл. 47 Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв.
 • Чл.48/1/Нарушенията се установяват с актове, съставени от съответните органи на общините.
 • /2/Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
 • /3/Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО
е съобразена с:

1. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 (Раздел VІІ)

2. Проектът за План за действие за превенция и намаляване на отпадането от училище 2007-2010

3. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили