Механизъм

Приложение към Училищната програма „Твоят час“
У Ч И Л И Щ Е Н М Е Х А Н И З Ъ М
за идентифициране наинтересите и потребностите на учениците, свързани с
развитието на способностите им и мотивацията им за учене, диагностика на
образователните дефицити на учениците и инициативи за сформиране на групи – за
дейности по интереси и за преодоляване на обучителните затруднения
за учебната 2016/2017г.
Настоящият Училищен механизъм за идентифициране на интересите и

потребностите на учениците, свързани с развитието на способностите им и мотивацията им за учене и диагностика на образователните дефицити за учебната 2016/2017г е разработен във връзка с реализиране целите и задачите на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове служи за идентифициране на:

• Индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;

• Образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си.

  1. Анализ на съществуващите извънкласните дейности, които се осъществяват в училището и връзките на училището с други институции.

1.1. Да се анализира обхвата на учениците в извънкласните форми през последните 2 години – %. Поименно да се посочат ученици невключени в дейности; Предложения за включване на ученици.

Срок : 30.09. отг. Кл. ръководители
1.2. Провеждане на беседи с учениците невключени в дейности за проучване на

техните интереси.
Срок : 30.09. отг. Кл. ръководители
1.3. Да се проучат нагласите и желанията на учениците – провеждане на анкети за
желанията на учениците Приложение № 1 – да се приложат анкетите към механизма.
Предложения за организиране на извънкласни дейности.
Срок : 30.09. отг. Кл. ръководители
1.4. Провеждане на беседа разговор в Часа на класа на тема „ Най обичам да ….“
Срок : 03.10. отг. Кл. ръководители
1.5. Анализ на изградените традиции и ритуали, празници, церемонии и обичаи в
училището и предлагане на дейностиза осъвременяване и изпълване с ново
съдържание, което да направи учениците съпричастни към живота на училището
Срок : 30.09. отг. Диана Димитрова
1.6. Анализ на връзките на училището с други училища и културни и спортни

институции и участието на учениците в тях. Предложения за активизиране на работата на училището в това направление.

Срок : 30.09. отг. Директор
1.7. Анализ на популяризиране успехите на училището пред обществеността.
Срок :30.09. отг. Директор

1.8. Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците с цел проучване на любимите занимания на учениците и идентифициране на проблеми в поведението на учениците.

Срок: 03.10. отг. Кл. ръководители
1.9. Предлагане на тематика и групи за дейности по интереси.
Срок: 05.10. отг. Директор

  1. Анализ на системата за допълнителна работа с ученици които имат обучителни затруднения.

2.1. Подготовка на списъци с ученици, които имат обучителни затруднения – след проведено обсъждане на класния ръководител, учителя ЦДО и учителите на класа, Въпросите които да се обсъдят са : за работата на детето в клас, самостоятелната му подготовка, анализа на постижения/резултати от входните, междинни и изходни нива.

Срок: 03.10 Отг. Кл. ръководители
2.2. Индивидуални разговори на класните ръководители с родителите на учениците

включени в списъка по т. 2.1. за установяване на препоръки или изисквания от тяхна страна.

Срок: 04.10 Отг. Кл. ръководители

2.3. Проучване семейната среда чрез посещението в дома на детето и разговорите с родителите за да се установи доколко родителите могат да помагат на децата си в подготовката им за училище, какви са техните очаквания, интереси и претенции към училището, как конкретно могат да участват в живота на класа, какви са намеренията им за образователното бъдещето на детето.

Срок: 03.10 Отг. Кл. ръководители
2.4. Анкетно проучване за идентифициране обучителните затруднения –
Приложение № 2 раздел А и Б
Срок: 03.10 Отг. Кл. ръководители
2.5. Подготовка на индивидуална карта за всяко дете от списъка по т.2.1. с кратки
данни за :

• Здравословно състояние – данни за физическото развитие, вредни навици, препоръките на родителите;

• Информация за учебни резултати от предходна година – завършен клас, среден успех, учебни предмети най-високи и най-ниски постижения, резултати от външното оценяване, поправителни изпити и резултати, от колко години детето е в това училище и друга информация, която класният ръководител прецени като важна;

• Диагностицирани образователни проблеми – проблеми с усвояването (изоставане с учебния материал), езикови трудности (не разбира обясненията и инструкциите на учителя), затруднения при самостоятелно или групово изпълнение на задачи и упражнения в клас (разчита на съучениците си или на групата), трудно чете (чете бавно, механично, без разбиране), пише бавно под диктовка, допуска много грешки, трудно създава логически последователен текст, затруднява се в следване на логиката при решаване на задачи, проблеми с концентрацията (вниманието), не умее да се подготвя самостоятелно за училище, и др.

• Социална интеграция на детето – адаптация към класа и училището (добра, трудна, непостоянна, и др.), умения за общуване, наличие или липса на спонтанни реакции и конфликтни отношения с връстници, по-големи ученици и учители, уважение/ неуважение, пренебрежение, изолация, спазване на правила, подигравателно отношение и избягване и др. социален статус на семейството и взаимоотношенията в него.

Срок: 03.10 Отг. Кл. Ръководители
2.6. Определяне на групите за работа с ученици които имат обучителни затруднения.
Срок: 05.10. отговорник Директора
2.7. Определяне на групите за работа с ученици – Занимание по интереси
Срок: 05.10. отговорник Директора

  1. Критерии за избор на ръководители на извънкласни форми
    3.1. Съответствие на определените групи в училището и тяхната тематика и категория

с описанието на предлаганите дейности, категорията им, типа дейност и възрастовите граници на учениците.

3.2. Доказателства за необходимата квалификация за провеждането на съответната извънкласна дейност.

3.3. Осъществяване на връзка с ръководителите на предлаганите дейности, при които има съответствие и изискване на информация относно иновативните форми, които предлага съответния ръководител и които водят до повишаване на мотивацията и преодоляване на обучителните затруднения.

  1. Очаквани резултати:

4.1. Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;

4.2. Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;

4.3. Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;

4.4. Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;

4.5. Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.