З А П О В Е Д №39 /15. 09. 2016 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с реализация на дейностите по проект „Твоят час“, проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

УТВЪРЖДАВАМ:

    1. Обществен съвет на „Твоят час“ в състав:
        Председател – Диана Янчева Димитрова – представител на сдружение УН при ОУ „Свети Климент Охридски“;
        Секретар – Иванка Господинова Иванова – председател на НЧ „Отец Паисий“ село Пет могили.
   Членове:
       1.Феим Мехмед Насъф – представител на община Никола Козлево;
       2. Елена Цветанова Каменова – родител от село Красен дол;
       3. Кристина Димитрова Колева – родител от село Пет могили.
       4. Айсел Алванова Иванова – представител на педагогическия колектив.
   2. Екип за управление на проекта в състав:
        Ръководител: Христо Костов Иванов – старши учител;
        Счетоводител: Пламена Янчева Пенева – счетоводител.

   Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение.