Дневен режим

З А П О В Е Д
№ РД-5/15. 09. 2016 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и

училищното образование,
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредба от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:.

ОПРЕДЕЛЯМ
СЛЕДНОТО ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 Г.

 1. Училището е отворено в работните дни от 7.30 ч. до 17.30 ч.;
 2. Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват в 17.10 часа съгласно седмично разписание.
– Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, III – VIII клас спродължителност 40 минути.
– Междучасията се обявяват с училищния звънец.
– Въведена е целодневна организация на обучение – сформирани са 7 Групи за целодневно обучение.
 3. Обучението се осъществява, в учебни часове както следва:
   3.1. Разписание на учебни часове за учебната 2016/2017 година

I и II клас

Учебен час

Продължителност

Междучасие

1

8.00 до 8.35

8.35 до 8.45

2

8.45 до 9.20

9.20 до 9.40

3

9.40 до 10.15

10.15 до 10.25

4

10.25 до 11.00

11.00 до 11.10

5

11.10 до 11.45

11.45 до 11.55

6

11.55 до 12.30

От 12.30 до 13.00 обяд от 13.00 до 13.30 отдих

III до VII

Учебен час

Продължителност

Междучасие

1

8.00 до 8.40

8.40 до 8.50

2

8.50 до 9.30

9.30 до 9.50

3

9.50 до 10.30

10.30 до 10.40

4

10.40 до 11.20

11.20 до 11.30

5

11.30 до 12.10

12.10 до 12.20

6

12.20 до 13.00

12.00 до 13.10

7

13.10 до 13.50

От 13.10 до 13.30 обяд от 13.30 до 14.00 отдих

3.3. Следобед – продължителност на занятията в групите за целодневно обучение:
І – ІІ клас – 35 минути, ІІІ – ІV клас – 40 минути
V – VІ клас – 40 минути, VII – VIIІ клас – 40 минути
3.4. Разписание на часовете в групите за целодневно обучение:

Дейност

І – ІІ клас

Междучасие

ІІІ – VI клас

Междучасие

Самоподготовка

13,00 – 14.10

14,10 – 14,20

13,30 – 14.50

14,50 – 15,00

Организиран отдих и
физическа активност

14,20 – 15,30 1

15,30 – 15,40

15,00 – 16.20

6.20 16.20 – 16.30

Занимания по интереси

15,40 – 16,15

16,30 – 17,10

Групата за целодневно обучение VII-VIII клас
Самоподготовка от 14.00 до 14.40, Организиран отдих и физическа активност – 14,50 до
15,30 часа и Занимания по интереси от 15,40 до 16,20 часа.
4. Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8
часа. За назначените на половин щат е 4 часа.
5. Учителите се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на учебния час. Те
дежурят по утвърден от ръководството график.
6. Работното време на – Директорът е от 7.30 ч. до 16.00ч.
7. Техническия секретар – съгласно график
І смяна – от 8:00 до 12:00 часа
ІІ смяна – от 10:00 до 14:00 часа
8. Обслужващия персонал – от 7.30 часа до 17.30 ч. съгласно утвърден график
І смяна – от 7:30 до 10:30 часа почивка от 10.30 до 11.30
от 11:30 до 15:00 часа почивка от 15.00 до 15.30
от 15.30 до 17.00 часа
ІІ смяна – от 8.00 до 17.30 почивка от 9.30 до 10.00 и от13.00 до 14.00 часа.
9. Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили