Длъжностно лице по защита на данните

Иванка Господинова Иванова

Email: klimentohridski1978@abv.bg

Tel.: 05320 2149