ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2019 / 2020 г.

1. Общи положения :

Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план. Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в годишната програма за целодневна организация на учебния ден, като учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по занимания по интереси и организиран отдих и спорт след обяд.

 2. Цели на програмата :

2.1. Основна цел :

Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на

целодневната организация на учебния ден за учениците от І – VІІ класове за повишаване

качеството на образователно-възпитателния процес и за по-пълно удовлетворяване

индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.

2.2. Специфични цели :

2.2.1. Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие

на уменията на учениците за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на

творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в

съвременното общество при зачитане на техните интереси, съобразно индивидуалните

им възможности и възрастови особености.

2.2.2. Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с книжовните норми на съвременния български език.

2.2.3. Поставяне основите и развитие на функционалната грамотност на учениците от V – VІІ клас, измерима с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, анализират и синтезират информация от различни информационни източници и да я използват за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

2.2.4. Повишаване мотивацията за активно участие в образователно-възпитателния процес на всички заинтересовани страни / ученици, учители, родители/ в условията на целодневната организация на учебния ден чрез :

– създаване на стимулираща личностното развитие на ученика учебна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

– създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;

– зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работа, темперамент, потребности и интереси.

2.3. Основни дейности на училището по организиране и провеждане на заниманията по интереси в работния ден:

2.3.1. Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ЦДО.

2.3.2. Приемане на ПС и утвърждаване от директора.

2.3.3.Щатно обезпечаване на ЦДО.

2.3.4. Разработване на индивидуалните програми и планове на учителите по групи / І – VІІ клас/ и утвърждаване от директора.

2.3.5. Изготвяне и утвърждаване на график /седмично разписание/ по часове в ЦДО.

2.3.6. Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците от ЦДО.

2.3.7. Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на учителите в ЦДО на институционално ниво и външни обучения.

2.4. Очаквани резултати :

2.4.1. Да се формират навици за самостоятелно учене.

2.4.2. Да се повиши функционалната грамотност на учениците.

2.4.3. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

2.4.4. Да се повиши и поддържа интереса на участниците в образователния процес.

3. Организация и ред на провеждане на занимания по интереси в ЦДО от І до VІІ клас

Дейностите занимания по интереси се провеждат от учител ЦДО по 2 часа дневно в направления : наука, изкуства, спорт, занимателни игри, образователни игри, информационни технологии, занимателна математика.

Всяко едно от тези направления включва определени теми, разработени на база изискванията на РЗИ за възрастовите особености на учениците. Темите от направленията спорт, занимателни игри и изкуства, имат за цел да задоволят потребностите на учениците от отди и физическа активност и същевременно да обогатят своите знания и умения в някои игри за развиване на определени физически качества.

Тематичните направления наука и образователни игри имат за цел да разнообразят и разтоварят учениците от самоподготовката им в училище , както и да спомогнат за научаването на учебния материал с помощта на нови интерактивни и иновационни методи.

Темите използвани по занимателна математика повишават интереса на учениците и тяхната мотивация за познавателна дейност и допринасят за формиране и развитие на интелектуални умения.

Дидактически изисквания :

 • Степенуване по трудност на учебните предмети и редуване със занимания по интереси;
 • Учене в едно и също време при спазване на моментите за отдих;
 • фронтови метод на работа при : преглед на преподавания учебен материал, правилата, ключовите думи и др.
 • индивидуална работа на учениците, подпомагани от учителя на групата с оглед самостоятелно усвояване на учебното съдържание с разбиране;
 • старателно и коректно написване на домашните работи / изпълнение на ученически проекти;
 • прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа в малки групи, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитие на паметта и въображението, с повишаване на граматическата грамотност на учениците;
 • ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език, бит и т.н.;
 • симулационни игри – учене чрез съпреживяване / емпатия /; упражняване на практически умения въз основа на теоретичните познания;
 • метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на „придвижване“ по учебния материал въз основа на изучените термини;
 • кубиране – разясняване на една тема от различни гледни точки /VІІ клас/;
 • инсърт – система за ефективно четене с разбиране чрез отбелязване;
 • рефлексия / самооценяване;
 • мозъчна атака – решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения / V – VІІ клас/

3.1. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси:

            Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП и т.н.. Ученици, включени в извънучилищни дейности / спортни клубове, музикални школи и др. /, могат да бъдат освобождавани от часовете за дейности по интереси в ЦДО в дните на провеждането им, за което се изисква декларация от родител.

Ключови акценти :

 • подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;
 • различни са от училищните клубни и кръжочни дейности;
 • създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.

4. Очаквани резултати :

            – Усъвършенстване на заниманията по интереси в учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции;

            – Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес;

            – Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците;

            – Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.

Програмата е приета от Педагогическия съвет с Протокол № 1 от 16.09.2019г.

Официален уебсайт на ОУ "Св. Климент Охридски" с. Пет могили