ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили

През 1901г. в селото  отваря врати  най-хубавото училище за децата от с. Пет могили. То носи името на видния будител – свети Климент Охридски. С голям ентусиазъм и енергия учениците и учителите, обществеността подготвят пътя към усвояване на знанията в селото. През 1958/1959 година е построен нов корпус за учениците от 5 до 8 клас.  През 2011 година във връзка с целодневното обучение е преустроена работилница в столова за пътуващите ученици.
         През годините, наред с общообразователната подготовка се поставят основите на разнообразни извънкласни дейности с акцент към изкуствата и спорта. Сформиран е танцов състав, хор, фанфарна музика.  Започва да функционира училищна библиотека. С всяка следваща година броят на учениците и учителите нараства, обогатява се материално-техническата база. Открит е компютърен кабинет. Участниците в различните извънкласни дейности и спортни секции и участват достойно на общинско и областно ниво. 
         През годините учителите се включват в нестандартни форми на квалификация – тренинги, конференции на теми свързани с възпитанието в демократично гражданство, триединството учител –ученик – родител. Днес нашето училище е средищно училище, което разполага с  един училищен  автобус, който превозва учениците от село Каравелово, Красен дол и Векилски. Учениците от начален етап и всички пътуващи ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден.  
         Успешният учебно–възпитателен процес е подпомогнат с разнообразни дейности по национални програми и различни проекти: „С грижа за всеки ученик” и „Твоят час“. Спортът в училището е застъпен като необходим и много важен елемент от цялостната дейност, с цел повишаване физическата дееспособност, развитие на двигателната активност на учениците, и формиране на устойчива личностна потребност от занимания със спорт.
          Високият професионализъм на педагогическия колектив допринася за успехите на учениците от училището. Училището се гордее с успехите и на учениците, и техните учители. Колко възрожденски дух, колко знания, колко трепети и мечти е побрало в себе си за всичките тези години нашето училище!